STT Tên văn bản Tải xuống
1 Báo cáo tài chính Quý I/2020 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/04/2020
2 Báo cáo thường niên năm 2019
12/03/2020
3 Giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính năm 2019
18/02/2020
4 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019
20/01/2020
5 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
20/01/2020
6 Báo cáo tài chính quý III năm 2019
21/10/2019
7 Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
08/08/2019
8 Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét ( từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 )
08/08/2019
9 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
20/07/2019
10 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
20/07/2019
11 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I/2019 và bảng cân đối kế toán giữa niên độ
19/04/2019
12 Báo cáo thường niên năm 2018
03/04/2019