STT Tên văn bản Tải xuống
1 Báo cáo tài chính Quý I/2022 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/04/2022
2 Báo cáo thường niên năm 2021
31/03/2022
3 Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán) + Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ
11/03/2022
4 Báo cáo tài chính Quý IV/2021 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/01/2022
5 Báo cáo tài chính Quý III/2021 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/10/2021
6 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 (đã được kiểm toán) + Giải trình chênh lệch so với cùng kỳ năm trước
30/07/2021
7 Nghị quết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021
26/04/2021
8 Báo cáo thường niên năm 2020
20/04/2021
9 Báo cáo tài chính Quý I/2021 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/04/2021
10 Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán) + Giải trình chênh lệch so với cùng kỳ năm trước
31/03/2021
11 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2020 so với cùng kỳ năm trước
20/01/2021
12 Báo cáo tài chính Quý III_2020
20/10/2020