STT Tên văn bản Tải xuống
1 Báo cáo tài chính Quý III/2022 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/10/2022
2 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
01/08/2022
3 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 (đã được kiểm toán) + Giải trình chênh lệch so với cùng kỳ năm trước
25/07/2022
4 Báo cáo tài chính Quý II/2022 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/07/2022
5 Báo cáo tài chính Quý I/2022 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/04/2022
6 Báo cáo thường niên năm 2021
31/03/2022
7 Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán) + Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ
11/03/2022
8 Báo cáo tài chính Quý IV/2021 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/01/2022
9 Báo cáo tài chính Quý III/2021 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/10/2021
10 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 (đã được kiểm toán) + Giải trình chênh lệch so với cùng kỳ năm trước
30/07/2021
11 Nghị quết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021
26/04/2021
12 Báo cáo thường niên năm 2020
20/04/2021