STT Tên văn bản Tải xuống
1 Báo cáo tài chính Quý III_2020
20/10/2020
2 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2020 so với cùng kỳ năm trước
20/10/2020
3 Công bố thông tin Quý III năm 2020
20/10/2020
4 Công bố thông tin + Giải trình chênh lệch + BCTC giữa niên độ đã soát xét (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020)
12/08/2020
5 V/v công bố thông tin BCTC quý 2 năm 2020
20/07/2020
6 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước
20/07/2020
7 Báo cáo tài chính Quý II_2020
20/07/2020
8 Báo cáo tài chính Quý I/2020 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/04/2020
9 Báo cáo thường niên năm 2019
12/03/2020
10 Giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính năm 2019
18/02/2020
11 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019
20/01/2020
12 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
20/01/2020