STT Tên văn bản Tải xuống
1 Báo cáo tài chính Quý I/2024 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
19/04/2024
2 Báo cáo thường niên năm 2023
28/03/2024
3 Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính
08/03/2024
4 Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023
30/01/2024
5 Báo cáo tài chính quý IV/2023 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
19/01/2024
6 Báo cáo tài chính quý III/2023 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/10/2023
7 Báo cáo tài chính quý II/2023 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/07/2023
8 Báo cáo tài chính Quý I/2023 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
19/04/2023
9 Báo cáo thường niên năm 2022
10/04/2023
10 Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã kiểm toán)
23/03/2023
11 Báo cáo tài chính Quý IV/2022 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
27/01/2023
12 Báo cáo tài chính Quý III/2022 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/10/2022