Phòng ban đơn vị

 

Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM:
Địa chỉ:         21B Cát Linh,  quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:    (84-4) 38 457 458                        Fax:   (84-4) 38 457 186
Trụ sở chính của Công ty là nơi đặt văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Phó  Tổng Giám đốc Công ty, các phòng nghiệp vụ của Công ty gồm: Văn phòng Công ty, Phòng Kinh tế Kế hoạch , Phòng Tổ chức Lao động, Phòng Tài chính  Kế toán Thống kê, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kinh doanh vận tải, Phòng Đầu tư Phát triển, Ban quản lý tòa nhà COMATCE,  Phòng pháp chế và quan hệ cổ đông.

* Văn phòng công ty: 
Là đơn vị quản lý công tác, hành chính quản trị; hậu cần an ninh; an toàn cơ quan; mua sắm và quản lý các tài sản thuộc cơ quan Công ty; phục vụ và chăm lo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

* Phòng Tổ chức lao động: 
Tham mưu cho Giám đốc Công ty về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý trong Công ty, công tác lao động tiền lương và thực hiện chế độ chính sách đối vơi người lao động theo quy định của Nhà nước và Công ty.

* Phòng Kinh tế  kế hoạch: 
Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và tổ chức thực hiện các quyết định về công tác kế hoạch hóa, công tác quản lý sản xuất kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Phòng chịu trách nhiệm kinh doanh mặt hàng than cám.
Giúp Giám đốc Công ty tổng hợp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, đề xuất các biện pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Phòng Kế toán thống kê tài chính: 
Tham mưu cho Giám đốc Công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty trong việc tổ chức chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán – thống kê – tài chính trong toàn Công ty theo đúng Luật Kế toán. 

* Phòng Đầu tư và phát triển: 
Tham mưu cho Giám đốc Công ty và tổ chức thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, đầu tư, nghiên cứu phát triển đa dạng hóa ngành nghề của Công ty.

* Phòng Kỹ thuật: 
Tham mưu cho Giám đốc Công ty và tổ chức thực hiện công tác quản lý về chất lượng sản phẩm hàng hóa, quản lý kỹ thuật xe máy, thiết bị máy móc; quản lý chi nhánh tuyển xỉ Phả Lại; tham mưu quản lý toàn bộ hệ thống định mức kỹ thuật, quy định giao nhận, hao hụt vật tư, định mức sử dụng nguyên nhiên vật liệu, vật tư trong Công ty; nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

* Phòng Kinh doanh vận tải: 
Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác vận tải và kinh doanh vận tải nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty; tổ chức thực hiện công tác vận tải và kinh doanh vận tải.

* Phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông:

       Tham mưu cho Giám đốc Công ty tổ chức công tác pháp chế, thực hiện công tác kiểm soát nội bộ; Thanh kiểm tra các mặt hoạt động SXKD của Công ty. Tham mưu tổ chức các mối quan hệ giữa Công ty và các cổ đông.

 * Ban quản lý Tòa nhà COMATCE:

         Thay mặt chủ đầu tư quản lý việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình toà nhà Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải xi măng tại Nhân Chính theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của ngành về quản lý đầu tư xây dựng công trình.