Ban lãnh đạo

Đại hội đồng cổ đông
          Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, ĐHĐCĐ sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, sẽ bầu hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị
        Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hiện tại HĐQT của công ty có 05 thành viên.
         Danh sách Hội đồng quản trị:

1.      Chủ tịch HĐQT: Bà Nguyễn Thị Kim Chi

2.      Thành viên HĐQT: Ông Trần Khắc Mạnh

3.      Thành viên HĐQT: Ông Hoàng Vũ Thắng

4.      Thành viên HĐQT: Ông Trần Đình Dũng

5.      Thành viên độc lập HĐQT: Ông Phạm Văn Phương

Ban kiểm soát
         Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
         Dang sách thành viên Ban Kiểm soát:
1.      Trưởng Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thu Hà

2.      Thành viên Ban kiểm soát: Ông Mai Thanh Hải

3.      Thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

Ban Tổng Giám đốc
         Ban Tổng Giám đốc của công ty gồm có 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
         Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc:
                   1. Tổng  Giám đốc -        Ông  Trần Khắc Mạnh
                   2. Phó Tổng Giám đốc - Ông Trịnh Công Giang