STT Tên văn bản Tải xuống
1 Công văn 1235/BTC-PC về xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
2 Công văn số 232/TTCP-C.IV về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu
3 Công văn 296/BHXH-CSYT 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế
4 Công văn 627/BYT-BH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
5 Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh
6 Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
7 Thông tư số 08/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ
8 Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
9 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
10 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
11 Quyết định số 203/QĐ-BXD ngày 25/02/2021 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2021
12 Công văn 627/BYT-BH ngày 27/01/2021 Hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế