STT Tên văn bản Tải xuống
1 Công văn số 649/VTVT-PC&QHCĐ V/v phổ biến pháp luật tháng 6/2020
2 Công văn số 558/VTVT-PC&QHCĐ V/v phổ biến pháp luật tháng 5/2020
3 Công văn số 470/VTVT-PC&QHCĐ V/v phổ biến pháp luật
4 Thông tư số 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng
5 Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
6 Thông tư số 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
7 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 17 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
8 Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ
9 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT
10 Quyết định 1070/QĐ-BXD
11 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP
12 Nghị định số 96/2019/NĐ-CP