STT Tên văn bản Tải xuống
1 Thông tư số 16/2022/TT- BKHĐT ngày 29/7/2022 ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
2 Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
3 Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24/8/2022 sửa đổi Thông tư 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới
4 Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8 2022 hướng dẫn Luật An ninh mạng
5 Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
6 Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 2022
7 Lệnh số 08/2022/L-CTN ngày 22/8/2022 công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 2022
8 Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/08/2023 hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
9 Quyết định số 10/2023/QĐ-KTNN ngày 05/7/2023 Ban hành quy định khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán Nhà nước
10 Quyết định số 970/QĐ-TCT ngày 14/7/2023 Quy trình kiểm tra thuế
11 Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 08/7/2023 Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương.
12 Thông tư số 05/2023/TT-BXD ngày 01/8/2023 quy định Danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng