STT Tên văn bản Tải xuống
1 Thông tư số 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng
2 Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
3 Thông tư số 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
4 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 17 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
5 Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ
6 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT
7 Quyết định 1070/QĐ-BXD
8 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP
9 Nghị định số 96/2019/NĐ-CP
10 Nghị định số 95/2019/NĐ-CP
11 Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 số 55/2019/QH14
12 Luật chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14