STT Tên văn bản Tải xuống
1 Công văn 3027/TCT-DNNCN 2020 mở rộng trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô xe máy
2 Công văn 771/TLĐ 2020 miễn đóng đoàn phí công đoàn
3 Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
4 Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
5 Thông tư 75/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC phí an toàn vệ sinh thực phẩm
6 Thông tư 74/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ
7 Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18 tháng 08 năm 2020 Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
9 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
10 Công văn 4051/BYT-KHTC 2020 về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19
11 Công văn 2835/TCT-TTKT hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP
12 Thông tư 70/2020/TT-BTC Kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19