STT Tên văn bản Tải xuống
1 Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2024 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.
2 Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
3 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
4 Quyết định số 108/QĐ-BXD ngày 06/02/2024 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền
5 Quyết định số 70/QĐ-BXD ngày 29/01/2024 Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Xây dựng.
6 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD ngày 26/02/2024 Thông tư hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
7 Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2024
8 Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 Tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
9 Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 22/02/2024 Đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp Nhà nước.
10 Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.
11 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
12 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực