STT Tên văn bản Tải xuống
1 Số: 298/CP-V.I V/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
2 Số: 330/CNTT-PM V/v triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
3 Thông tư số 03/2019/TT-BXD: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 777/QĐ - BHXH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
6 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1112/QĐ-BTC VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY
7 Luật số 43/2019/QH14: Luật giáo dục
8 Luật số 42/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ
9 Công văn Số: 3385/BYT-KH-TC V/v thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ y tế
10 THÔNG TƯ SỐ: 22/2019/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
11 THÔNG TƯ SỐ: 04/2019/TT-BNV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI
12 THÔNG TƯ SỐ: 20/2019/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 301/2016/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2016 HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ