STT Tên văn bản Tải xuống
1 Công văn 1493/BHXH-CSYT 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS-ID để khám chữa bệnh
2 Công văn số 1537 /BHXH-CSYT hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế
3 Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
4 Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
5 Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
6 Thông tư số 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
7 Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
8 Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
9 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 17/05/2021 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
10 Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ
11 Thông tư 02/2021/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
12 Thông tư số 01/2021/TT-BXD ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng