STT Tên văn bản Tải xuống
1 Thông tư số 23/2024/TT-BTC ngày 12/04/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế hoán
2 Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
3 Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/04/2024 Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
4 Quyết định số 359/QĐ- BXD ngày 26/04/2024 Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 của Bộ Xây dựng
5 Quyết định số 321/QĐ- BXD ngày 16/04/2024 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.
6 Quyết định số 320/QĐ- BXD ngày 16/04/2024 Phê duyệt “ Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Bộ Xây dựng năm 2024”
7 Quyết định số 313/QĐ-BXD ngày 08/04/2024 về việc phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ
8 Quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 04/04/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “ Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Xây dựng.
9 Văn bản số 56-KH/BCSĐ ngày 26/04/2024 Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới
10 Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 06/04/2024 Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp.
11 Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/04/2024 Hoạt động lấn biển
12 Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 17/04/2024 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024