STT Tên văn bản Tải xuống
1 Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
2 Thông tư số 50/2022/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
3 Thông tư 55/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ...
4 Nghị định 53/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
5 Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
6 Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 về xử phạt vi phạm hành chính cản trở hoạt động tố tụng 2022
7 Lệnh số 08/2022/L-CTN ngày 22/08/2022 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng
8 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
9 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết của Luật Giá về thẩm định giá
10 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
11 Thông tư 25/2022/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán
12 Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2019/TT-BTC