STT Tên văn bản Tải xuống
1 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
2 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết của Luật Giá về thẩm định giá
3 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
4 Thông tư 25/2022/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán
5 Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2019/TT-BTC
6 Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư 43/2017/TT-BCA, Thông tư 45/2017/TT-BCA, Thông tư 58/2020/TT-BCA, Thông tư 65/2020/TT-BCA, Thông tư 68/2020/TT-BCA, Thông tư 73/2021/TT-BCA
7 Thông tư 13/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ
8 Thông tư 08/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
9 Thông tư số 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
10 Thông tư 111/2021/TT-BTC kế toán nghiệp vụ thuế nội địa
11 Nghị định số 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
12 Quyết định 4291/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn