STT Tên văn bản Tải xuống
1 Quyết định số 1549/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ lao động- Thương binh và Xã hội.
2 Quyết định số 2198/QĐ-BTC ngày 10/10/2023 Sửa đổi, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu, Danh mục dữ liệu mở của Bộ Tài chính ban hành kèm Quyết định 1374/QĐ-BTC ngày 21/07/2021 của Bộ Tài chính
3 Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.
4 Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
5 Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ xây dựng.
6 Quyết định số 1038/QĐ-BCĐCĐS ngày 03/10/2023 Ban hành kế hoạch hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2023.
7 Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 Ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
8 Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 29/10/2023 Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.
9 Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá 16/2023/QH15
10 Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự
11 Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 13/10/2023 Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật giao dịch điện tử
12 Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 Giảm tiền thuê đất của năm 2023