STT Tên văn bản Tải xuống
1 thông tư 60/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35/2016/tt-bgtvt ngày 15 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do bộ giao thông vận tải quản lý
2 thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/tt-bkhđt ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
3 Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
4 thông tư 10/2018/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 10/2015/tt-bxd ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và thông tư số 28/2016/tt-bxd ngày 15 tháng 12 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 10/2015/tt-bxd ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, thông tư số 11/2015/tt-bxd ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 02/2016/tt-bxd ngày 15 tháng 02 năm 2016 của bộ trưởng bộ xây dựng
5 thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
6 Thông tư 19/2018/TT-BLĐTBXH thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
7 thông tư 53/2018/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu
8 Công văn 4657/TCT-DNL 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng
9 thông tư 128/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán việt nam
10 thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính
11 Thông tư số 112/2018/TT-BCT của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
12 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính