STT Tên văn bản Tải xuống
1 Công văn số 2546/TCT-DNNCN về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14
2 Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
3 Thông tư số 61/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân
4 Thông tư số 58/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh
5 Nghị định số 70/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020
6 Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
7 Công văn số 649/VTVT-PC&QHCĐ V/v phổ biến pháp luật tháng 6/2020
8 Công văn số 558/VTVT-PC&QHCĐ V/v phổ biến pháp luật tháng 5/2020
9 Công văn số 470/VTVT-PC&QHCĐ V/v phổ biến pháp luật
10 Thông tư số 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng
11 Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
12 Thông tư số 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng