STT Tên văn bản Tải xuống
1 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
2 Quyết định số 1318/QĐ-BHXH ngày 19/9/2023 công bố thủ tục tố tụng hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3 Nghị định số 149/NQ-CP ngày 21/09/2023 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
4 Nghị định số 144/NQ-CP ngày 10/09/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023
5 Thông tư số 61/2023/TT-BTC ngày 28/09/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
6 Văn bản số 08/VBHN-BTNMT ngày 19/09/2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
7 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/09/2023 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
8 Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/09/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
9 Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/09/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
10 Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14/09/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
11 Thông tư số 16/2022/TT- BKHĐT ngày 29/7/2022 ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
12 Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng