STT Tên văn bản Tải xuống
1 V/v công bố thông tin BCTC quý 2 năm 2020
20/07/2020
2 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước
20/07/2020
3 Báo cáo tài chính Quý II_2020
20/07/2020
4 Báo cáo tài chính Quý I/2020 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/04/2020
5 Báo cáo thường niên năm 2019
12/03/2020
6 Giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính năm 2019
18/02/2020
7 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019
20/01/2020
8 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
20/01/2020
9 Báo cáo tài chính quý III năm 2019
21/10/2019
10 Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
08/08/2019
11 Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét ( từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 )
08/08/2019
12 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
20/07/2019