STT Tên văn bản Tải xuống
1 Báo cáo tài chính quý III/2023 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
24/11/2023
2 Báo cáo tài chính quý II/2023 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/07/2023
3 Báo cáo tài chính Quý I/2023 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
19/04/2023
4 Báo cáo thường niên năm 2022
10/04/2023
5 Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã kiểm toán)
23/03/2023
6 Báo cáo tài chính Quý IV/2022 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
27/01/2023
7 Báo cáo tài chính Quý III/2022 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/10/2022
8 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
01/08/2022
9 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 (đã được kiểm toán) + Giải trình chênh lệch so với cùng kỳ năm trước
25/07/2022
10 Báo cáo tài chính Quý II/2022 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/07/2022
11 Báo cáo tài chính Quý I/2022 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/04/2022
12 Báo cáo thường niên năm 2021
31/03/2022