STT Tên văn bản Tải xuống
1 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I/2019 và bảng cân đối kế toán giữa niên độ
19/04/2019
2 Báo cáo thường niên năm 2018
03/04/2019
3 Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2018 so với cùng kỳ năm trước
13/03/2019
4 Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)
13/03/2019
5 Báo cáo tài chính năm 2018
21/01/2019
6 Báo cáo tài chính quý III 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận
20/10/2018
7 Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã kiểm toán
14/08/2018
8 Báo cáo tài chính Quý II năm 2018
20/07/2018
9 Báo cáo thường niên năm 2017
20/04/2018
10 Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
20/04/2018
11 Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)
30/03/2018
12 Báo cáo tài chính quý IV năm 2017
20/01/2018