STT Tên văn bản Tải xuống
1 Báo cáo tài chính quý III năm 2019
21/10/2019
2 Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
08/08/2019
3 Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét ( từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 )
08/08/2019
4 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
20/07/2019
5 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
20/07/2019
6 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I/2019 và bảng cân đối kế toán giữa niên độ
19/04/2019
7 Báo cáo thường niên năm 2018
03/04/2019
8 Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2018 so với cùng kỳ năm trước
13/03/2019
9 Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)
13/03/2019
10 Báo cáo tài chính năm 2018
21/01/2019
11 Báo cáo tài chính quý III 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận
20/10/2018
12 Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã kiểm toán
14/08/2018