STT Tên văn bản Tải xuống
1 Nghị quết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021
26/04/2021
2 Báo cáo thường niên năm 2020
20/04/2021
3 Báo cáo tài chính Quý I/2021 và giải trình chênh lệch so với cùng kỳ
20/04/2021
4 Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán) + Giải trình chênh lệch so với cùng kỳ năm trước
31/03/2021
5 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2020 so với cùng kỳ năm trước
20/01/2021
6 Báo cáo tài chính Quý III_2020
20/10/2020
7 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2020 so với cùng kỳ năm trước
20/10/2020
8 Công bố thông tin Quý III năm 2020
20/10/2020
9 Công bố thông tin + Giải trình chênh lệch + BCTC giữa niên độ đã soát xét (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020)
12/08/2020
10 V/v công bố thông tin BCTC quý 2 năm 2020
20/07/2020
11 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước
20/07/2020
12 Báo cáo tài chính Quý II_2020
20/07/2020