STT Tên văn bản Tải xuống
1 Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 Về Biểu thuế bảo vệ môi trường
2 Nghị quyết 24/2012/QH13: Thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
3 Nghị quyết 29/2012/QH13: Về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
4 Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13: Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
5 Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13:Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
6 Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2011/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
7 Quyết định số 428/QĐ-BXD ngày 14/05/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch
8 Quyết định số 3178/QĐ-BTC: v/v Đính chính thông tư số 157/2011/TT-BTC về mô tả một số nhóm hàng hoá tại Biểu thuế ưu đãi nhập khẩu
9 Quyết định số 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy trình thực hiện công bố thông tin trên Cổng Thông tin đ
10 Quyết định số 532/QĐ-BXD ngày 07/06/2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
11 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : Ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
12 Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung).