STT Tên văn bản Tải xuống
1 Thông tư 32/2011/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT
2 Thông tư 27/2012/TT-BCA :Quy định về mẫu Chứng minh nhân dân
3 Thông tư 25/2012/TT-BGTVT hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng hải Quốc tế
4 Thông tư Số: 169/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 và NĐ số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011...
5 Thông tư Số: 41/2011/TT-BLĐTBXH Sửa đổi,bổ xung một số quy định của thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ lao động - Thương binh...
6 Thông tư Số: 24/2011/TT-BTTTT Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử...
7 Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
8 Thông tư Số: 58/2011/TT- BGTVT Quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
9 Thông tư liên tịch Số: 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động
10 Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT:Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
11 Thông tư Liên tịch Số: 40/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT Quy định các đk lđ có hại và các công việc không được sử dụng lđ nữ, có thai, nuôi con dưới 12th tuổi