STT Tên văn bản Tải xuống
1 Báo cáo tài chính Quý II năm 2008
04/09/2012
2 Báo cáo tài chính Quý I năm 2008
04/09/2012
3 Báo cáo tài chính năm 2007 ( Đã kiểm toán)
04/09/2012
4 Báo cáo thường niên 2007
04/09/2012
5 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2007
04/09/2012
6 Báo cáo tài chính Quý III năm 2007
04/09/2012
7 Báo cáo tài chính Quý II năm 2007
04/09/2012
8 Báo cáo tài chính Quý I năm 2007
04/09/2012
9 Báo cáo tài chính năm 2006 ( Đã kiểm toán)
04/09/2012