SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán”

Date: 07/06/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán”

Xem thêm »

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu VTV

Date: 27/04/2010

Sở dao dịch chứng khoán Hà nội Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư vận tải xi măng(VTV) .

Xem thêm »

Báo cáo Sở KHĐT về đơn đề nghị của cổ đông CTCP Đá Đồng Giao

Date: 04/03/2010

Báo cáo Sở KHĐT về đơn đề nghị của cổ đông CTCP Đá Đồng Giao về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh

Xem thêm »

Phúc đáp Đơn đề nghị triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

Date: 01/03/2010

Phúc đáp Đơn đề nghị triệu tập ĐHĐCĐ bất thường của cổ đông công ty cổ phần Đá Đồng Giao và cổ đông Nguyễn Kim Phượng

Xem thêm »

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Date: 01/03/2010

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của công ty cổ phần vật tư vận tải xi măng

Xem thêm »

Trả lời cổ đông Nguyễn Kim Phượng về việc chào mua công khai cổ phiếu

Date: 26/01/2010

Trả lời cổ đông Nguyễn Kim Phượng về việc chào mua công khai cổ phiếu

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán”

Date: 19/01/2010

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán”

Xem thêm »

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thành viên

Date: 11/01/2010

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT

Xem thêm »

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

Date: 12/10/2009

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty CP Vật tư vận tải xi măng

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn đấu thầu gói thầu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán”

Date: 03/07/2009

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn đấu thầu gói thầu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán”

Xem thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm tra dự án đầu tư”

Date: 20/03/2009

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm tra dự án đầu tư”

Xem thêm »