Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh lựa chọn đơn vị thực hiện chương trình "Truyền thông đẩy mạnh công tác bán hàng năm 2020 - Tòa nhà Comatce Tower"

Date: 19/03/2020

Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh lựa chọn đơn vị thực hiện chương trình "Truyền thông đẩy mạnh công tác bán hàng năm 2020 - Tòa nhà Comatce Tower"

Xem thêm »

Thư mời chào hàng cạnh tranh Tổ chức HN tổng kết năm 2019

Date: 11/02/2020

Hội nghị Tổng kết năm 2019. Mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2020

Xem thêm »