Thư ngỏ v/v cung cấp than cám

 Nội dung thư mời chào giá...