Thư mời chào giá vận chuyển than cám

 Nội dung thư mời chào giá...