Thư mời chào giá than cám

 Nội dung thư chào giá...