Nghị quyết Về việc thông qua mua bán Than 5a.1 với Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch

 Nội dung Nghị quyết số 933/NQ-HĐQT..