Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh: Tổ chức hội nghị sơ kết HĐSXKD 6 tháng đầu năm 2020

 Nội dung thông báo kết quả..