Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu VTVT-KDVT-05-2020 thuộc dự án Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bốc xếp, vận tải, chế biến than 6 tháng cuối năm 2020.

 Nội dung thông báo...