Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 06 Chế biến than tại khu vực Hải Phòng

 Nội dung thông báo...