Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

 Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán mới..