Gia hạn thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

 Chi tiết về thời gian gia hạn tại đây