Nghị quyết về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2018

 Chi tiết nghị quyết tại đây