Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng về việc chỉ định Người phụ trách quản trị Công ty

 Chi tiết quyết định tại đây