QĐ Phê duyệt lựa chọn đơn vị TH tư vấn thẩm tra và lập hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục sửa chữa còn lại năm 2018 của Công ty.

 QĐ Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục sửa chữa còn lại năm 2018 của Công ty tại đây

QĐ Phê duyệt lựa chọn đơn vị TH tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục sửa chữa còn lại năm 2018 của Công ty tại đây