Thông báo trúng thầu: Hợp đồng đào tạo, tư vấn, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm. Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Chi tiết thông báo tại đây