Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị sửa chữa cải tạo nhà làm việc chi nhánh Hoàng Thạch

 Chi tiết quyết định tại đây