Quyết định: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị " Cung cấp dịch vụ bảo hiểm tòa nhà giai đoạn vận hành" - Dự án COMATCE TOWER

Chi tiết quyết định tại đây