QĐ Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn XD P/a mua bán/ sáp nhập DN

 Chi tiết quyết định tại đây