Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán”

 - Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu số 77/QĐ-VTVT ngày 19/01/2010 của Giám đốc Công ty.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần  Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng CDCC

- Giá trúng thầu: 8.179.055.000 đồng.

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 160 ngày.