Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Tư vấn đấu thầu gói thầu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán”

 - Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu số 724/QĐ-VTVT ngày 03/07/2009 của Giám đốc Công ty.

- Đơn vị trúng chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Việt Nam

- Giá trúng thầu: 114.880.000 đồng.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.