Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm tra dự án đầu tư”

 - Đơn vị trúng chỉ định thầu: Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng

- Giá trúng thầu:  131.286.000 đồng.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.