Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu “Thẩm tra dự toán công trình di chuyển tuyến cấp ngầm 24 kV và di chuyển trạm biến áp Hồng Liên 1”

 - Đơn vị trúng chỉ định thầu: Công ty Cổ phần  Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng CONINCO

- Giá trúng thầu:  1.224.000 đồng.

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.