Phúc đáp Đơn đề nghị triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

 Phúc đáp Đơn đề nghị triệu tập ĐHĐCĐ bất thường của cổ đông công ty cổ phần Đá Đồng Giao và cổ đông Nguyễn Kim Phượng. Xem nội dung....