Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thành viên

Xem nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT.