Trả lời cổ đông Nguyễn Kim Phượng về việc chào mua công khai cổ phiếu

 TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CÔNG TY CP  VẬT TƯ­ VẬN TẢI XI MĂNG                         Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

  

  Số:    108      /VTVT-TCLĐ                                     Hà Nội, ngày 26    tháng  1  năm 2010                                                                                   

 V/v: Chào mua công khai cổ phiếu

 

 

 

                       Kính gửi:  Uỷ ban chứng khoán nhà nước

 

                                       

-         Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

-         Căn cứ Thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 về việc hướng dẫn chào mua công khai của công ty đại chúng;

-         Căn cứ bản đăng ký chào mua công khai chứng khoán của bà Nguyễn Kim Phượng;

-         Căn cứ công văn số 258/UBCK-QLPH ngày 22/1/2010 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc chào mua công khai cổ phiếu VTV của nhà đầu tư Nguyễn Kim Phượng.

Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng báo cáo với UBCKNN như sau:

1-     Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng không có ý kiến về việc chào mua công khai của bà Nguyễn Kim Phượng.

2-     Tuy nhiên Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng hiện đang trong quá trình hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể:

§        Ngày 13 tháng 10 năm 2009 Công ty đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.

§        Đến thời điểm hiện tại, Công ty đang tiến hành bán nốt số cổ phần chưa phân phối hết trong đợt phát hành ra công chúng giai đoạn 1 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và phương án phát hành đã được UBCKNN chấp thuận.

§        Trong trường hợp phát hành thành công, vốn điều lệ của Công ty là 110 tỷ đồng (tương đương 11.000.000 cổ phần). Số cổ phiếu do bà Nguyễn Kim Phượng hiện nắm giữ là 557.800 cổ phần sẽ tương ứng với 5,07% / vốn điều lệ mới. Nếu Bà Nguyễn Kim Phượng thực hiện việc mua thành Công 1.300.000 cổ phần, nâng khối lượng cổ phiếu VTV nắm giữ lên 1.857.800 cổ phần thì tỷ lệ nắm giữ là 16,89% /vốn điều lệ mới

Trân trọng cám ơn./.

                                                                                                GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cổ đông Nguyễn Kim Phượng;

- Lưu VP, TCLĐ

 

                                                                                            

                                                                                        Nguyễn Thị Thuý Mai