Quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị tổ chức Hội nghị

 Nội dung quyết định...