Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa tàu HN - 1884

 Nội dung thông báo...