Thư mời chào giá thực hiện "Sửa chữa nhà để xe"

 Nội dung thư mời chào giá...