Đề nghị chào giá lắp đặt dựng và trang trí hội trường Công ty.

 Nội dung thư mời chào giá...