Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2022

 Nội dung quyết định...