Thư mời chào giá cung cấp than cám

 Nội dung thư mời chào giá..