Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp điện thoại di dộng

 Nội dung quyết định...