Quyết định về việc gia hạn thời gian gửi HSĐX sửa chữa tầu HN-1884

 Nội dung quyết định...