Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu số 02:

 Nội dung quyết định..