Quyết định phê duyệt đơn vị triển khai thực hiện lắp đặt nội thất phòng họp tại trụ sở Công ty

 Nội dung quyết định..