Thư mời chào giá dịch vụ vận chuyển

 Nội dung thư mời chào giá..