Thông báo mời thầu

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn cung cấp dịch vụ bốc xếp, vận tải năm 2021 của Công ty. Kính mời các nhà thầu trong toàn quốc có đủ năng lực và điều kiện tham gia đấu thầu.

 Nội dung thông báo mời thầu