Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp, vận tải năm 2021 của Công ty.

 Nội dung quyết định phê duyệt KHLCNT...